Byteball Bytes (GBYTE) history price, charts, market cap

Byteball Bytes Byteball Bytes

$ 195.255 (-3.52%)
Market capVolume (24h)Available supplyTotal supplylast updated
$125,983,000$221,872645,2221,000,000Sun, 2018-03-25 05:04

History data

DatePriceMarket CapVolume (24h)
2017-12-24$609.749$393,423,000$2,745,050
2017-12-23$589.318$380,241,000$2,479,670
2017-12-22$619.243$399,549,000$5,546,600
2017-12-21$672.019$433,601,000$5,354,530
2017-12-19$695.194$448,554,000$6,561,860
2017-12-18$537.414$346,751,000$5,557,290
2017-12-17$565.767$365,045,000$40,145,700
2017-11-25$259.605$167,503,000$728,858
2017-11-24$255.794$165,044,000$1,138,090
2017-11-23$252.279$162,776,000$2,654,460

Discuss

Byteball Bytes