Komodo (KMD) history price, charts, market cap

Komodo Komodo

$ 5.930 (-10.94%)
Market capVolume (24h)Available supplyTotal supplylast updated
$611,146,000$7,146,500103,058,000103,058,000Mon, 2018-01-22 22:19

History data

DatePriceMarket CapVolume (24h)
2018-01-20$7.475$765,242,000$26,784,200
2018-01-19$6.392$641,170,000$11,382,200
2018-01-18$6.142$638,821,000$11,455,800
2018-01-17$5.661$588,744,000$13,976,400
2018-01-13$8.770$911,713,000$10,817,400
2018-01-12$7.520$781,767,000$15,219,100
2018-01-11$8.353$868,246,000$10,634,400
2018-01-10$8.965$931,809,000$9,041,670
2018-01-08$10.383$1,079,120,000$33,399,300
2018-01-07$10.161$1,055,830,000$20,109,700

Discuss

Komodo